สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

เผยแพร่ มาตรา 7,9


ออนไลน์ : 25

หัวข้อ :: เผยแพร่ มาตรา 7,9

มาตรา 7
(1.) (โครงสร้างองค์กร)
(2.) อำนาจหน้าที่
(3) สถานที่ติดต่อ

มาตรา 9 (8)
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ
   (1) การหมายระเบียบ ข้อบังคับ พัสดุ
   (2) แผนจัดหาพัสดุ
   (5) สรุปแผนจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน

 ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
   (1) หลักเกณขั้นตอนการให้บริการประาชน (คู่มือประชาชน)
   (3) ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน
   (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

   (2.2) วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
   (3.3) แผนปฏิบัติงานประจำปี 

ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ
   แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
   (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
   (2)  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
   (3)  มาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ 6 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
   (1) หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี
   (2) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

มาตรา 9 (8) ประกาศ กขร.เรื่อง กรประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : 2 มกราคม 2565   View : 609