สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 25 ม.ค. 2567 178
ประกาศฯ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลภูวง 25 ม.ค. 2567 185
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินการของภาครัฐ ITA ประจำปี 2567 1 ม.ค. 2567 140
เทศบาลตำบลภูวง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 27 ต.ค. 2566 212
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 24 ต.ค. 2566 188
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 29 ก.ย. 2566 230
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 RS ประจำปี 2566 13 ก.ย. 2566 183
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ก.ค. 2566 321
ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มิ.ย. 2566 380
​สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 26 พ.ค. 2566 389
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 345
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 329
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 354
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 315
ประกาศ..รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มี.ค. 2566 128
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2566 186
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินการของภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 9 ม.ค. 2566 114
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 3 ต.ค. 2565 214
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 3 ต.ค. 2565 207
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26 ก.ย. 2565 208
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 196
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 209
ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) 7 ก.ย. 2565 200
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 2565 250
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 23 พ.ค. 2565 377
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 2565 282
ประชาสัมพันธ์งดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 30 มี.ค. 2565 56
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 2565 341
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 410
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 305