สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลภูวง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 27 ต.ค. 2566 9
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 24 ต.ค. 2566 34
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 29 ก.ย. 2566 44
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ก.ค. 2566 258
ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มิ.ย. 2566 305
​สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 26 พ.ค. 2566 317
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 277
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 288
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 285
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 271
ประกาศ..รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มี.ค. 2566 98
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2566 92
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินการของภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 9 ม.ค. 2566 81
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 3 ต.ค. 2565 176
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 3 ต.ค. 2565 159
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26 ก.ย. 2565 164
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 163
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 176
ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) 7 ก.ย. 2565 165
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 2565 207
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 23 พ.ค. 2565 322
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 2565 241
ประชาสัมพันธ์งดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 30 มี.ค. 2565 33
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 2565 268
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 325
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 233
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 3 ก.พ. 2565 345
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2565 301
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 2564 312
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 2564 389