สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศราคากลาง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ 7 8 มิ.ย. 2566 444
ประกาศราคากลาง โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขามขาม หมู่ 3 3 มี.ค. 2566 420
ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1-2 3 มี.ค. 2566 419
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาตะเเบง หมู่ 6 6 ก.ย. 2565 408
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ 10 มี.ค. 2565 615
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ 8 มี.ค. 2565 651
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 26 ม.ค. 2565 805
ประกาศราคากลาง อาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดียว 16 ส.ค. 2564 605
ซ่อมแซมฝายบ้านบุ่ง 8 มิ.ย. 2563 660
ถนน คสล. สายนานายยอน - นานายหนูยนต์ หมู่ 4-7 7 พ.ค. 2563 566
ถนน คสล. นานายสวัสดิ์ - นานายสลอม หมู่ 1 -4 7 พ.ค. 2563 567