สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ออนไลน์ : 20

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ โหลด
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   24 ก.พ. 2566 5
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556   10 ก.พ. 2566 6
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   27 ม.ค. 2566 6
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562   27 ม.ค. 2566 5
พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   19 ม.ค. 2566 4
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2560   13 ม.ค. 2566 5
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560   13 ม.ค. 2566 7
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562   6 ม.ค. 2566 5
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)   16 ธ.ค. 2565 6
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.14) พ.ศ. 2562   1 ธ.ค. 2565 6
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.2) พ.ศ. 2549   16 ก.ย. 2565 5
- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉ.2) พ.ศ. 2560   9 ก.ย. 2565 5
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   19 ส.ค. 2565 6
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   12 ส.ค. 2565 5