สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ออนไลน์ : 31

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ โหลด
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   24 ก.พ. 2566 52
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556   10 ก.พ. 2566 50
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   27 ม.ค. 2566 55
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562   27 ม.ค. 2566 49
พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   19 ม.ค. 2566 62
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2560   13 ม.ค. 2566 57
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560   13 ม.ค. 2566 56
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562   6 ม.ค. 2566 53
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)   16 ธ.ค. 2565 51
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.14) พ.ศ. 2562   1 ธ.ค. 2565 55
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.2) พ.ศ. 2549   16 ก.ย. 2565 53
- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉ.2) พ.ศ. 2560   9 ก.ย. 2565 53
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   19 ส.ค. 2565 56
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   12 ส.ค. 2565 48