สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สภาพปัญหา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สภาพปัญหา

๑. สภาพปัญหา
ด้านปัญหา สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านการคมนาคม  
๑.๑  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ (ถนนดินลูกรังสายเลียบภูผากูด)
๑.๒  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ(ถนนดินลูกรัง  (สายเลียบภูผาขาม))  
 
-  ถนนดินลูกรังใช้เป็นเส้นทางหลักขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรและไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน  (หมู่ที่  ๑-๕)  เป็นหลุมเป็นบ่อ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  เนื่องจากขาดแคลนลูกรังชั้นดีมาก่อสร้างถนนและต้องใช้งบประมาณสูง  ซึ่งเกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลภูวงจะกระทำได้
-  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเดินทาง  จากหมู่บ้านออกสู่พื้นที่การเกษตรไม่ได้รับความสะดวก
-  ถนนดินลูกรังใช้เป็นเส้นทางหลักขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรและไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน  (หมู่ที่  ๑-๕)  เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากขาดแคลนดินลูกรังที่มีคุณภาพ
๒. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
     ๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค 
      ๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
      ๒.๓  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  และการสัญจรไป-มาข้ามไปสู่ภาคการ เกษตรถูกตัดขาด
      ๒.๔  การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งต้นน้ำ  ลำธาร
-  ประชาชนชาวบ้านนาตะแบง  หมู่ที่  ๖,๗ ประสบภาวะขาดแคลน  น้ำดื่ม/น้ำใช้  ภายในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้ง
-  น้ำดื่ม  น้ำใช้  ไม่สะอาดเท่าที่ควร


-  ประชาชนชาวบ้านนาตะแบง  หมู่ที่  ๗  ประสบภาวะขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง
-  ขาดแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

-  ประชาชนชาวบ้านวังไฮ  หมู่ที่  ๑,๒  บ้านผาขาม  หมู่ที่  ๓  และ บ้านบุ่ง  หมู่ที่  ๔,๕  ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
-  ขาดแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
-  ประชาชน  (หมู่ที่  ๔-๕)  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับที่การเกษตรและแหล่งต้นน้ำลำธาร 
๓.  ปัญหาด้านการศึกษา
๓.๑  การขาดโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Internet)
 
-  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบโดยแนวภูเขาสูงชันเป็นอุปสรรคต่อระบบสื่อสาร  (หมู่ที่  ๖-๗)  
ด้านปัญหา สภาพปัญหา
๔.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
    ๔.๑  การผลิต 

   ๔.๒ การตลาด

  ๔.3  การมีรายได้ และการ
        มีงานทำ
 
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ
- ประชาชนขาดความรู้ในการทำการเกษตรแบบแผนใหม่
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ
- ประชาชนยังขาด ทักษะ ฝีมือ ความรู้ในการประกอบ
อาชีพด้านฝีมือ  หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

- ประชาชนยังขาดตลาดกลางจำหน่วยสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือ

- ประชาชนว่างงานหลังเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว  และการ
ว่างงานแรงงานคืนถิ่น  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
- รายได้ของประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
- กลุ่มอาชีพขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะ และฝีมือในการประกอบ
อาชีพในด้านต่าง ๆ
- ประชาชนยังมีหนี้สินเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง
๔. ปัญหาด้านสังคม
๔.๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิต๔.๒   ยาเสพติด๔.๓  อื่น ๆ
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
 
 
- ประชาชนยังขาดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เด็ก  ผู้พิการ  คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทุกหมู่บ้าน
มีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น
- ขาดสถานที่เล่นและอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย

- ประชาชนบางส่วนในหมู่บ้าน ยังติดยาเสพติดให้โทษ เช่น
บุหรี่  กัญชา  สุรา  และอื่น ๆ (ส่วนน้อย)
- เยาวชนและประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ในโทษภัยของ
ยาเสพติด และขาดความรู้ในด้านการต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
- เกิดจากการเดินทางไปทำงานยังเมืองหลวง และ
อุตสาหกรรมต่างๆ
- เด็กบางรายไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวเท่าที่ควร
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังติดบุหรี่

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังกินอาหารที่ทำให้สุกด้วยความร้อนน้อย
(อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ )
- การจัดบ้านเรือนยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
- การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ยังมีในบางพื้นที่
- อัตราการป่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ของคนชราในตำบลค่อนข้างสูง
 
ด้านปัญหา สภาพปัญหา
  - บัตรสุขภาพยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง  และเพียงพอกับประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย
- นักเรียนระดับก่อนปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ที่ขาดสาร
อาหารยังมีให้พบเห็น
- การกำจัดขยะ
- สถานพยาบาลอยู่ห่างไกล
๖. ปัญหาด้านศึกษา  ศาสนา
 และวัฒนธรรม
๖.๑  การศึกษา
 
 
- นักเรียน ,นักศึกษามีฐานะยากจน ไม่มีทุนสำหรับ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- การคมนาคมภายในโรงเรียนประถมพื้นที่ตำบล ยัง
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
- โรงเรียนยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่เพียงพอตลอดปี
(ฤดูแล้ง)
- โรงเรียนในพื้นที่ยังขาดทุนในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน

 
 ๖.๒  การศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ประเพณียังไม่ได้รับการอนุรักษ์เท่าที่ควร
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกันในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ
- วัด/สำนักสงฆ์  ในพื้นที่ยังขาดงบประมาณในการ 
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
- ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน  เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
๗. ปัญหาด้านทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๗.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
    ๗.๒ สิ่งแวดล้อม
 

-  การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  เพื่อเผาถ่าน  สร้างที่อยู่
อาศัย  ทำไร่  และเพื่อประโยชน์ตอแทนอื่น ๆ
- ประชาชนยังขาดความรู้ในการนำทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
- เกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง
- การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตอนุรักษ์ฯ เขตป่าสงวน
และเขตห้ามล่าสัตว์ ยังมีอยู่เป็นประจำ
- ประชาชนยังขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

- เกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน ในฤดูฝน
- ประชาชนขาดความรู้ในการบริหาร  จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน
ด้านปัญหา สภาพปัญหา
  - ครัวเรือนไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
- ฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวขนาดเล็ก และกลิ่นเหม็นจากมูล
สัตว์ที่เลี้ยงภายในชุมชน
- ขาดความรู้การกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตำบล
๘.  ปัญหาด้านการเมือง และ
     การบริหาร
      ๘.๑  การเมือง
 

-  เจ้าหน้าที่และสมาชิกเทศบาล ยังขาดความรู้ในด้าน
ระเบียบกฎหมาย ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
- ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมและไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  การระดมความคิด  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  เช่น การประชาคมหมู่บ้าน /ประชาคมตำบล
- ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ในระดับสูง
- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิต
ประจำวัน
 ๘.๒  การบริหารจัดการ -
- หน่วยงาน อปท. ยังขาดงบประมาณ  บุคลากร และ
เครื่องมือที่ทันสมัยในสำนักงาน เพื่อการบริหารงาน
ภายในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการติดต่อสื่อสาร การโทรคมนาคม ภายในสำนัก
งาน ยังไม่ทันสมัยและยังไม่มีครบครัน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักงาน
ไม่ดีเท่าที่ควร
- ภูมิทัศน์บริเวณและภายในอาคารสำนักงานยังไม่
เหมาะสม เช่น อาการร้อนอบอ้าว  สถานที่ทำงานคับแคบ
- บุคลากรยังขาดความรู้ในการบริหารและการจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอันทันสมัย
- เทศบาล ยังไม่มีอาคารที่ทำการสำนักงาน เป็นของตัวเอง
 
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 2277