ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 3 ต.ค. 2565 22
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 40
ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 22 มี.ค. 2565 90
ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 มี.ค. 2565 95
ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 9 ก.พ. 2565 103
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 27 ม.ค. 2565 165
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 ม.ค. 2565 229
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง...การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลภูวง "สุจริตโปร่งใส ภูวงใสสะอาด 2565" 27 ม.ค. 2565 89
ประกาศ...รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 30 ธ.ค. 2564 82
ประกาศ..โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 1 ธ.ค. 2564 68
ประกาศ...โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 4 พ.ย. 2564 72
ประกาศ... ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ภูวง เรื่อง การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 1 พ.ย. 2564 227
ประกาศ...โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 2564 180
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565 4 ต.ค. 2564 59
ประกาศ..นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 1 ต.ค. 2564 73
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 2564 239
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2564 181
ประกาศ!! ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ปิดประกาศ ติดตั้ง แขวน ปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ 4 ส.ค. 2564 66
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30 พ.ย. 2563 469
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 10 พ.ย. 2563 436
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ต.ค. 2563 567
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 1 ต.ค. 2563 575
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง 1 ต.ค. 2563 379
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลภูวง 21 ก.ย. 2563 417
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ก.ย. 2563 727
ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28 ส.ค. 2563 454
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26 พ.ค. 2563 245
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 2563 399
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 2563 373
(ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยวิสามัฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 18 มี.ค. 2563 395