สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ!! เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 16 ม.ค. 2566 19
ประกาศ!! ศูนย์ ปภ.ทต.ภูวง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเเผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 3 ม.ค. 2566 4
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ธ.ค. 2565 19
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 13 ธ.ค. 2565 22
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2565 23
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 3 ต.ค. 2565 48
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 62
ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 22 มี.ค. 2565 117
ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 มี.ค. 2565 120
ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 9 ก.พ. 2565 126
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 27 ม.ค. 2565 182
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 ม.ค. 2565 254
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง...การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลภูวง "สุจริตโปร่งใส ภูวงใสสะอาด 2565" 27 ม.ค. 2565 107
ประกาศ...รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 30 ธ.ค. 2564 99
ประกาศ..โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 1 ธ.ค. 2564 88
ประกาศ...โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 4 พ.ย. 2564 93
ประกาศ... ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ภูวง เรื่อง การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 1 พ.ย. 2564 245
ประกาศ...โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 2564 212
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565 4 ต.ค. 2564 76
ประกาศ..นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 1 ต.ค. 2564 94
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 2564 257
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2564 200
ประกาศ!! ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ปิดประกาศ ติดตั้ง แขวน ปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ 4 ส.ค. 2564 82
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30 พ.ย. 2563 485
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 10 พ.ย. 2563 455
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ต.ค. 2563 595
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 1 ต.ค. 2563 611
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง 1 ต.ค. 2563 413
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลภูวง 21 ก.ย. 2563 440