สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 14
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 31 มี.ค. 2566 10
ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 24 มี.ค. 2566 16
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 16
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 16
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ก.พ. 2566 31
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 5 3 ก.พ. 2566 25
ประกาศ!! เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 26 ม.ค. 2566 20
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) 17 ม.ค. 2566 33
ประกาศ!! เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 16 ม.ค. 2566 67
ประกาศ!! ศูนย์ ปภ.ทต.ภูวง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 48
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 4 10 ม.ค. 2566 21
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9 ม.ค. 2566 14
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเเผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 3 ม.ค. 2566 73
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันฯ No Gift Policy 28 ธ.ค. 2565 11
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ธ.ค. 2565 51
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 13 ธ.ค. 2565 56
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 3 28 พ.ย. 2565 24
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 2 16 พ.ย. 2565 23
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2565 53
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 1 6 ต.ค. 2565 23
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 3 ต.ค. 2565 81
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 90
ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 22 มี.ค. 2565 148
ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 มี.ค. 2565 147
ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 9 ก.พ. 2565 159
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 27 ม.ค. 2565 208
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 ม.ค. 2565 291
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง...การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลภูวง "สุจริตโปร่งใส ภูวงใสสะอาด 2565" 27 ม.ค. 2565 137
ประกาศ...รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 30 ธ.ค. 2564 127