อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

ห้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ต.ค.65

วันที่ 11 พ.ย. 65 เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ต.ค.65 ณ จุดรุบศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 15)

ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกีฬาหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7 ... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 21)

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีตัวแทนภาคประชาชน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการสภานศึกษาในพื้นที่เข้า..... วันที่ 3 พ.ย. 2565 (ดูู 21)

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65

ประชุมประจำเดือน!!! 25 ตุลาคม 2565 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง #สำนักปลัดเทศบาล #ก..... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 46)

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 07.30 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พ..... วันที่ 23 ต.ค. 2565 (ดูู 14)

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อม ประธานสภาฯ แล..... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 17)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี และคณะ ฝ่ายข้าร..... วันที่ 30 ก.ย. 2565 (ดูู 36)

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร้องเพลงชาติไทย และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็น..... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 31)

โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทต.ภูวง เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจมน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ครู สมาชิก อปพร.อาสากู้ชีพกู้ภัย ผู้นำชุมชน นักเรียน/นักศึกษา ในพื้น..... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 30)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 14 กันยายน 2565

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 14 กันยายน 2565 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลภูวง ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์เข้ามา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 30)

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 72

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 72 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี รุ่นอายุ 13 - 15 ป..... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 31)

ประชาคมการดำเนินงานชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) บ้านบุ่ง ม.4,5

วันที่ 13 ก.ย 65 ที่ผ่านมา การประชาคมการดำเนินงานชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) บ้านบุ่ง ม.4,5 ณ วัดธรรมรังษี โดยมี นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอเป็นประธานการเปิดฯ และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สภ.หนองสูง ,ท่าน สสอ.นส.,รพ.หนองสูง,ผู้จัดจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ในการน..... วันที่ 13 ก.ย. 2565 (ดูู 32)

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเท..... วันที่ 5 ก.ย. 2565 (ดูู 54)

โครงฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ (U2T For BCG)

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ (U2T For BCG) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กำหนดการวันที่ 3 - 4 กันยายน 65 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง ขั้น 2... วันที่ 3 ก.ย. 2565 (ดูู 62)

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง ขั้น 2 โดยได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำผ้าเช็ดเท้าหรือพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าที่ไม่ได้แล้วให้เกิดประโยชน์และส..... วันที่ 2 ก.ย. 2565 (ดูู 32)

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 09.30 น. นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี และคณ..... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 94)

ทต.ภูวง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนราษฎรตำบลโนนยาง

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของนายทวิช น้อยทรง บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเสียทั้งหลัง พร้อมนี้.. ได้รับการประสานงานจาก​ 191​ สภ.หนองสูง​ ขอกำลังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงในการระงับเหตุ นายวิชัย ..... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 53)

ประชุมประจำเดือน!!! 25 สิงหาคม 2565

ประชุมประจำเดือน!!! 7 สิงหาคม 2565 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน ส.ค. 65 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง #สำนักปลัดเทศบาล #กองคลั..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 43)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 22 สิงหาคม 2565

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 22 สิงหาคม 2565 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลภูวง ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์เข้ามา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 37)

บริการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำส่ง องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดมุกดาหาร

18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข ออกบริการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำส่ง องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี ต่อไป ... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 68)