สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สภาพทั่วไป


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลภูวง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูวง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้รับการยกฐานะ เป็น เทศบาลตำบลภูวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
       ตำบลภูวง เป็นหนึ่งใน  จำนวน  ๖  ตำบล ของอำเภอหนองสูง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหนองสูง   ถนนสายสำคัญ   คือ  ถนน รพช หมายเลข  ๓๐๐๒  สายหนองสูง-ป่งแดง  เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองสูง กับ อำเภอเมืองมุกดาหาร   ตำบลภูวง  อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองสูง  เป็นระยะทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ประมาณ   ๕๕  กิโลเมตร

๑.๒ เนื้อที่   
ตำบลภูวงมีเนื้อที่โดยประมาณ   ๒๓,๗๕๐   ไร่  หรือ ประมาณ  ๓๔.๖  ตารางกิโลเมตร

๑.๓   ลักษณะภูมิประเทศ
       ตำบลภูวง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบ ระหว่างแนวภูเขาโดยมีภูเขาขนาบทั้ง ๒ ข้าง  มีผาขาม  และ  ภูผากูด ทิศเหนือและทิศใต้  ลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ยังอยู่ในสภาพสมบรูณ์  และในป้าไม้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด สัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา และป่าเบญจพรรณ   การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเพาะปลูกตามที่ราบเชิงเขา และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่เขตการปกครองๆ ดังนี้
                    ทิศเหนือ           ติดกับภูผากูด ,ติดต่อ ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี
                    ทิศตะวันออก     ติดกับ ตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร
                    ทิศตะวันตก       ติดกับ บ้านนาหนองแคน   ตำบลหนองสูงเหนือ
                    ทิศใต้               ติดกับภูผาขาม , ตำบลหนองสูงใต้ และตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

๑.๔   การปกครอง
ตำบลภูวงแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน  ซึ่งจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขต เทศบาลตำบลภูวง เต็มทั้งหมู่บ้าน 
          ๑. บ้านวังไฮ               หมู่ที่ ๑        ผู้ใหญ่บ้าน          นายเชาวสิทธิ์  ระนา           
          ๒. บ้านวังไฮ               หมู่ที่ ๒        ผู้ใหญ่บ้าน          นายรณชัย  อาจวิชัย
          ๓. บ้านผาขาม            หมู่ที่  ๓       ผู้ใหญ่บ้าน           นายเกตุแก้ว   สุพรรณโมกข์
          ๔. บ้านบุ่ง                 หมู่ที่ ๔        กำนันตำบลภูวง     นายจำนงค์    สุริยะวงค์
          ๕. บ้านบุ่ง                 หมู่ที่ ๕        ผู้ใหญ่บ้าน           นายฉลาด      สุพรรณโมก
          ๖. บ้านนาตะแบง         หมู่ที่  ๖       ผู้ใหญ่บ้าน           นายสุพิน      จำปา
          ๗. บ้านนาตะแบง         หมู่ที่  ๗       ผู้ใหญ่บ้าน           นายสรศักดิ์    จำปา

๑.๕  ประชากร
ตำบลภูวง  มีประชากรรวม  ๒,๗๒๘  คน  แยกเป็น
                       -  เพศชาย  ๑,๓๖๗  คน  
                       -  เพศหญิง  ๑,๓๖๑  คน  
ครัวเรือนทั้งหมด  ๘๘๖  ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 ประชาชนใน ตำบลภูวง  ประกอบอาชีพต่างๆ  คิดเป็นอัตราส่วนของประชาชนทั้งหมด  ดังนี้
               -  เกษตรกรรม                                                       คิดเป็นร้อยละ  ๗๕
               - รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                  คิดเป็นร้อยละ   ๖
               - รับจ้างทั่วไป                                                        คิดเป็นร้อยละ  ๑๐
               - ค้าขาย                                                              คิดเป็นร้อยละ  ๒
               - อื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา/นักบวช/ภิกษุ/สามเณร/ )            คิดเป็นร้อยละ  ๗         

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลภูวง
                   -  ปั๊มน้ำมัน                                                    ๓        แห่ง  (เป็นปั๊มหลอด)
                   - โรงสี                                                          ๓๐      แห่ง
                   - ร้านค้าชุมชน/ทั่วไป                                       ๒๕      แห่ง
                   - ร้านตัดผม                                                   ๒        แห่ง
                   - ลานมัน                                                        ๑       แห่ง
                   - เสาดีแทค/วันทูคอล                                       ๒        แห่ง
สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
       ๑. โรงเรียนประถมศึกษา  ๓  แห่ง คือ
                    ๑.๑  โรงเรียนบ้านวังไฮ  
                    ๑.๒  โรงเรียนบ้านบุ่ง (ขยายโอกาส  ม.๑-๓)        
                    ๑.๓  โรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒                       
       ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตเทศบาลตำบลภูวง  จำนวน  ๓ แห่ง
                    ๒.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ   หมู่ที่  ๑
                    ๒.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตะแบง  หมู่ที่  ๖
                    ๒.๓   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี  บ้านบุ่ง หมู่ที่  ๕
       ๓. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ - ๗
       ๔. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลภูวง  ตั้งอยู่บ้านผาขาม หมู่ 3 ตำบลภูวง
       ๕. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตั้งอยู่บ้านวังไฮ  หมู่  ๑ ตำบลภูวง
                    (ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองสูง)
๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       -  วัด / สำนักสงฆ์        ๑๓      แห่ง
๓.๓  การสาธารณสุข
       -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านบุ่ง    ๑  แห่ง
๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       -  ที่พักสายตรวจประจำตำบล  ตั้งอยู่บ้านนาตะแบง หมู่  ๗
       -  หน่วยกู้ชีพตำบลภูวง   จำนวน  ๑   แห่ง 
       (อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย Ems  จำนวน  ๑๗  คน )
       -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ๕๖  นาย 
หมายเหตุ :  หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลภูวง  มีการอยู่เวรยาม วันละ  ๒  พลัดๆ ละ  2  คน
๔.  การบริการพื้นฐาน
.๑  การคมนาคม
การคมนาคมของตำบลภูวง  มีถนนลาดยางเส้น 3002  สายหนองสูง – ป่งแดง เชื่อมระหว่างอำเภอหนองสูง กับอำเภอเมืองมุกดาหาร  
4.2  โทรศัพท์
       - วิทยุสื่อสารประจำสำนักงาน(โทรศัพท์)             ๕        เครื่อง
       - โทรศัพท์สาธารณะ                                   ๗        แห่ง
       นอกจากนั้นยังติดต่อสื่อสารโดยวิทยุและโทรศัพท์ส่วนบุคคล(มือถือ)
๔.๓  การไฟฟ้า
       - มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ
       - ลำน้ำ,น้ำห้วย                                         ๔        สาย
       - บึง,หนองและอื่นๆ                                    ๕        แห่ง
 4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
       - ฝายคันดิน                                            ๒๗      แห่ง
       ​- บ่อน้ำตื้น                                              ๒๔      แห่ง
       - บ่อโยก                                                ๒๔      แห่ง
.  ข้อมูลอื่นๆ
๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
       -  ดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ทำนา  ทำไร่   และยังมีดินลูกรังคุณภาพดีอยู่เป็นจำนวนมาก
       ​-  แหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่  คือ   ลำห้วยบังอี่     ห้วยไร่ ห้วยมะแหน่งน้อย - ใหญ่,  ห้วยคันแท   เป็นต้น
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 2936