สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารฯ 2565


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารฯ 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในเทศบาลตำบลภูวงในปี พ.ศ. 2566
 
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหา
    - ประกาศ(ก.อ.บ.ต. มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 หมวด 4 การคัดเลือก (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
    - หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานจ้าง
    - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนการเลื่อนระดับและการเลือกขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562
 
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   - 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั้งฯ

3.การพัฒนาบุคลากร
     ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูลและการสร้างแรงฯ
    ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตีการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
   - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
    - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 ข้อ 13 , ข้อ 8
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ   และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ , หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย , หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงือนเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2
-  หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ
 

วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 853