สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารฯ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารฯ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในเทศบาลตำบลภูวงในปี พ.ศ. 2565
 
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหา
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 หมวด 4 การคัดเลือก (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 หมวด 4 การคัดเลือก (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
หลักเกณฑ์การบรรจุแต้งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 ข้อ 13 , ข้อ 8
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
- หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ   และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ , หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย , หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงือนเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ.มุกดาหาร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินั
-  หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 479