สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สินค้า Otop ตำบลภูวง


ออนไลน์ : 4

สินค้า Otop ตำบลภูวง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นสินค้าบริการนำเสนอเพื่อสร้างรายได้ให้กัยชุมชนในเขตพื้นที่ภูวง โดยชุมชนของกลุ่มสมุนไพร บ้านบุ่ง โดยมีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อบริการให้ทุกท่านได้ชมและศึกษาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 
View : 1552