สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ศักยภาพภายในองค์กร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ศักยภาพภายในองค์กร

ศักยภาพภายในองค์กร
        โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราช บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เทศบาลตำบลภูวงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับข้องโดยที่เทศบาลตำบลภูวงได้แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้ 
                                                         
ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 ข้าราชการ                                ฝ่ายบริหารงาน
- สภาเทศบาล                                     - สำนักปลัด                                   -  นายกเทศมนตรี  (จากการเลือกตั้ง)                       
- สมาชิก  ๑๒ คน (จากการเลือกตั้ง)         - กองคลัง                                      -  รองนายกเทศมนตรี  ๒ คน (นายกแต่งตั้ง)
                                                        - กองช่าง                                      -   เลขานุการ  ๑ คน (นายกแต่งตั้ง)
                                                        - กองการศึกษา                               -  ที่ปรึกษานายก   ๑ คน  (นายกแต่งตั้ง)
 
ก.  ศักยภาพของ เทศบาลตำบลภูวง
       (๑) บุคลากร                                       จำนวน      ๒๓    คน

             ปลัดเทศบาล                                  จำนวน      ๑      คน
             รองปลัดเทศบาล                             จำนวน      ๑      คน

             ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล            จำนวน      ๓๐    คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๘     คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      ๓     คน
             จ้างเหมาบริการ                               จำนวน      ๑๘   คน

             ตำแหน่งในกองคลัง                         จำนวน      ๗       คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๔      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      ๒      คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน      ๑     คน

             ตำแหน่งในกองช่าง                          จำนวน      ๓      คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๒      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      -       คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน     ๑      คน

             ตำแหน่งในกองการศึกษา                   จำนวน      ๒      คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๑      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      -       คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน     ๑      คน

       (๒) ระดับการศึกษา 
              มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา    จำนวน      ๖      คน
              ปริญญาตรี                                     จำนวน      ๑๓     คน
              สูงกว่าปริญญา                                จำนวน      ๓      คน
 
        (๓) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูวง
               ๑. นายวิชัย   จูมแพง                         นายกเทศมนตรี
               ๒. นายบรรเทา  สุริยวงศ์                     รองนายกเทศมนตรี
               ๓. นายราตรี     สุวรรณไตรย์                รองนายกเทศมนตรี
               ๔. นายบุญหลาย  สาผาง                    เลขานุการนายกฯ
               ๕. นายสีอัมพร  จำปา                         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

        (๔)  สภาเทศบาลตำบลภูวง
                ๑. นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์              ประธานสภาเทศบาลภูวง
                ๒. นายแวว  เสียงเย็น                        รองประธานสภาฯ
               
         (๕)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง
                 ๑. นายวีระเดช          แสนโคตร                   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๒. นายสมพงค์          จันปุ่ม                        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๓. นายพิเชฐ             แสนสุข                      สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๑
                 ๔. นายสันติศักดิ์         ชมศรีพา                    สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๑
                 ๕. นายสมัย                จันปุ่ม                       สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๑
                 ๖. นายนิพล              กลางประพันธ์              สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๗. นายสมจิตร           สุริยวงศ์                      สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๘. นางสาวรจนา         วิโรจน์ศิริ                    สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๙.นายสายชล           จันปุ่ม                         สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๑๐. นายเฉลิม           สุริยวงศ์                       สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1603