สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ศักยภาพภายในองค์กร


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: ศักยภาพภายในองค์กร

ศักยภาพภายในองค์กร
        โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราช บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เทศบาลตำบลภูวงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับข้องโดยที่เทศบาลตำบลภูวงได้แบ่งโครงสร้าง  ดังนี้ 
                                                         
ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 ข้าราชการ                                ฝ่ายบริหารงาน
- สภาเทศบาล                                     - สำนักปลัด                                   -  นายกเทศมนตรี  (จากการเลือกตั้ง)                       
- สมาชิก  ๑๒ คน (จากการเลือกตั้ง)         - กองคลัง                                      -  รองนายกเทศมนตรี  ๒ คน (นายกแต่งตั้ง)
                                                        - กองช่าง                                      -   เลขานุการ  ๑ คน (นายกแต่งตั้ง)
                                                        - กองการศึกษา                               -  ที่ปรึกษานายก   ๑ คน  (นายกแต่งตั้ง)
 
ก.  ศักยภาพของ เทศบาลตำบลภูวง
       (๑) บุคลากร                                       จำนวน      ๒๓    คน

             ปลัดเทศบาล                                  จำนวน      ๑      คน
             รองปลัดเทศบาล                             จำนวน      ๑      คน

             ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล            จำนวน      ๓๐    คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๘     คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      ๓     คน
             จ้างเหมาบริการ                               จำนวน      ๑๘   คน

             ตำแหน่งในกองคลัง                         จำนวน      ๗       คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๔      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      ๒      คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน      ๑     คน

             ตำแหน่งในกองช่าง                          จำนวน      ๓      คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๒      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      -       คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน     ๑      คน

             ตำแหน่งในกองการศึกษา                   จำนวน      ๒      คน  
             พนักงานเทศบาล                             จำนวน      ๑      คน
             พนักงานจ้าง                                   จำนวน      -       คน
             จ้างเหมาบริการ                                จำนวน     ๑      คน

       (๒) ระดับการศึกษา 
              มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา    จำนวน      ๖      คน
              ปริญญาตรี                                     จำนวน      ๑๓     คน
              สูงกว่าปริญญา                                จำนวน      ๓      คน
 
        (๓) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูวง
               ๑. นายประยูร   จันปุ่ม                       นายกเทศมนตรี
               ๒. นายสำนาน   คนหาญ                    รองนายกเทศมนตรี
               ๓. นายสีอัมพร   จำปา                       รองนายกเทศมนตรี
               ๔. นายเฉลิม      สุริยะวงค์                  เลขานุการนายกฯ

        (๔)  สภาเทศบาลตำบลภูวง
                ๑. นายราตรี            สุวรรณไตรย์        ประธานสภาเทศบาลภูวง
                ๒. นายวิฑูรย์           จำปา                 รองประธานสภาฯ
               
         (๕)  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง
                 ๑. นายสมัย             จันปุ่ม                         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๒. นายทักษิณ          สุพรรณโมกข์               สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๓. นางไฟฟ้า            วิเศษศรี                      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๔. นายศักดิ์ณรงค์      เสียงเย็น                     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑
                 ๕. นายประหยัด        จันปุ่ม                         สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๑
                 ๖. นายแวว              เสียงเย็น                      สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๗. นายธนาชัย          จำปา                          สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๘. นายสีดา              จำปา                          สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๙. นายบุญมา           พุทธจักร์                      สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
                 ๑๐.นายนิพล             กลางประพันธ์               สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1341