สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  การพัฒนาเทศบาลตำบลภูวง
 

                 "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี       โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 
               จัดสิ่งแวดล้อมตำบลน่าอยู่        มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง      ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ”

วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1730