สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุถ้วยรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) 3 พ.ค. 2566 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566X 3 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางเเจ้ง (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) 3 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากลเเละกีฬาพื้นบ้าน (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) 3 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ สนามกีฬาสำหรับการเเข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) 2 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เทสบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลภูวง 28 เม.ย. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 7 รายการ (ศพด) 19 เม.ย. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาว กลองตุ้ม พร้อมนางรำ (โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566) 11 เม.ย. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ตกแต่งสถานที่ (โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566) 11 เม.ย. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 11 เม.ย. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันผู้สูงอายุตำบลภูวง ประจำปี 2566 11 เม.ย. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนฯ ช่วงเทศกาลสงกานต์ ปี 2566) 10 เม.ย. 2566 6
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชนฯ ช่างเทศการสงกานต์ ปี 2566) 10 เม.ย. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซม เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาล กองช่าง 5 เม.ย. 2566 5
ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาและ ศพด.) จำนวน 4 เครื่อง 4 เม.ย. 2566 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 31 มี.ค. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานพัสดุกองคลัง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง งานสำรวจ (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) นายเนติพงษ์ กลางประพันธ์ 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ) นางสาวพนิดา กลางประพันธ์ 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อประจำรถเก็บ/ขน ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอื่นในเขตเทศบาลตำบลภูวง (เดือนเมษายน-กันยายน) นายเดชชชัย จำปา 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อประจำรถเก็บ/ขน ขยะมูล หรือสิ่งปฏิกูลอื่นในเขตเทศตำบลภูวง (เดือนเมษายน-กันยายน) นายธีระพล ทองออน 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานธุรการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง) นางสาวพัชรินทร์ กุลวงค์ 24 มี.ค. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานดูแลรักษาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) นายปารเมศ ลั่นอรัญ 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) นายเทพนริน แสนโคตร 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดการเเพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (เดือนเมษายน-กันยายน) นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (เดือนเมษายน-กันยายน) นายบุญชัย จันปุ่ม 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเเพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) นายเเคล้วดี รูปเหมาะ 24 มี.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.3 (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) นายพิชิต เดชศร 24 มี.ค. 2566 5