ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 14 พ.ย. 2565 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางเเจ้ง (โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 14 พ.ย. 2565 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ (งานป้องกัน) 10 พ.ย. 2565 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาฯ (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 10 พ.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 10 พ.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9472 มุกดาหาร 3 พ.ย. 2565 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนบรรทุกขยะ ทะเบียน กข 80-4804 26 ต.ค. 2565 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) 26 ต.ค. 2565 13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) 12 ต.ค. 2565 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 11 ต.ค. 2565 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อทีมเรือ (โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา) 6 ต.ค. 2565 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานางทิพย์สุดา นานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ 1 30 ก.ย. 2565 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน นางวาสนา จันปุ่ม 30 ก.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(ช่วยงานบริหารทั่วไป) นายวิหก สุพรรณโมกข์ 30 ก.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสำรอง-นานางบำเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ 2 29 ก.ย. 2565 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านบุ่ง หมู่ 4 จุดบ้านนายธรรมรัตน์ 29 ก.ย. 2565 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทางบ้านนายสวาท-บ้านนายอนูญ หมู่ 6 29 ก.ย. 2565 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลภูวง (เดือนตุลาคม 2565-เดือนเมษายน 2566) 29 ก.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง (เดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566) 29 ก.ย. 2565 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ก.ย. 2565 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง (เดือนตุลาคม 2565) 26 ก.ย. 2565 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยงานธุรการกองคลัง (นางสาวพัชรินทร์ กุลวงค์) 26 ก.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือนช่วยปฏิบัติงานกองคลัง (นางสาวกิตยาภรณ์ คนหาญ) 26 ก.ย. 2565 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง (เดิอนตุลาคม 2565) 26 ก.ย. 2565 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง (เดือนตุลาคม 2565) 23 ก.ย. 2565 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) 19 ก.ย. 2565 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566) 19 ก.ย. 2565 4
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปพนักงานประจำรถเก็บ/ขนขยะ นายธีระพล ทองออน 19 ก.ย. 2565 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)นายเทพนลิน แสนโคตร 19 ก.ย. 2565 4
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายเเคล้วดี รูปเหมาะ 19 ก.ย. 2565 3