สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๓ 22 พ.ย. 2566 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมฝายน้ำล้น ห้วยบังอี่ โดยเรียงถุงบิ๊กแบ็ค บ้านบุ่ง หมู่ ๔ 17 พ.ย. 2566 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จุดนานายสงบ บ้านวังไฮ หมู่ ๑ 17 พ.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จำนวน ๗ จุด ตำบลภูวง 17 พ.ย. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จุดเชื่อมตอสะพาน บ้านบุ่ง หมู่ 4 17 พ.ย. 2566 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องตัดหญ้าเเบบเข็น เลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๘ 17 พ.ย. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ทำการปรับ เกรด หรือไถดันขยะที่กองอยู่บริเวณลานด้านหน้าบ่อขยะเทศบาลตำบลภูวง) 17 พ.ย. 2566 6
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ 30 ต.ค. 2566 24
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ปี 2567 30 ต.ค. 2566 26
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 30 ต.ค. 2566 10
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 20 ต.ค. 2566 25
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สขร 01 ประจำเดือนกันยายน 2566 18 ต.ค. 2566 30
ประกาศผู้ชนพการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 10 ต.ค. 2566 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลภูวง 27 ก.ย. 2566 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ก.ย. 2566 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 25 ก.ย. 2566 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายบุญชัย จันปุ่ม 25 ก.ย. 2566 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายเทพนลิน แสนโคตร 25 ก.ย. 2566 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศรีละพิล จำปา 25 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น 25 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยน้ำเที่ยง จุดนานายหวัญ สุพรรโมก บ้านบุ่ง หมู่ ๕ 25 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมเลข บ้านวังไฮ หมู่ ๑ 25 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางทิพย์สุดาถึงนานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ ๑ 25 ก.ย. 2566 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 25 ก.ย. 2566 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 25 ก.ย. 2566 19
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลัง (นางสาวพัชรินทร์ กุลวงค์) 22 ก.ย. 2566 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำยลภูวง (ตุลาคม ๒๕๖๖-พฤษภาคม ๒๕๖๗) 22 ก.ย. 2566 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางชลบทไปทางนานางอรวรรณ บ้านวังไฮ หมู่ ๑ 22 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป พนักงานขับรถเก็บ/ขน ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล (นายศักดิ์ชัย วิเศษศรี) 22 ก.ย. 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง (นางสาวปฐมาวดี จันปุ่ม) 22 ก.ย. 2566 14