สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

รายงานสถิติผู้รับบริการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รายงานสถิติผู้รับบริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลภูวง
 
จำนวนสถิติผู้รับบริการ ประจำปี 2565
   
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566
   
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
  
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564   View : 522