สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 
   - คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
   - การรับชำระภาษีป้าย
   - การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
   - การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   - การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
   - การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
   - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  - การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  
 - ​คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย

 
วันที่ : 21 เมษายน 2564   View : 694