สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: พันธกิจ

                             พันธกิจ  การพัฒนาท้องถิ่น
 
๑.   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ของประชาชน
๓.   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๔.   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร
๕.   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ ผู้ด้อยโอกาส
๖.   ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๘.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙.   ส่งเสริมและพัฒนา  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐.   ส่งเสริมและพัฒนา ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร  
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1377