สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 5

รายการดาวน์โหลด
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ITA ทต.ภูวง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการความเสี่ยงในองค์กร/การประเมินความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างฯ
การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การบริหารจัดการพลังงาน e-report
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
กิจการสภาฯ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานตรวจสอบภายใน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานด้านการเงินฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สถิติผู้รับบริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เทศบัญญัติ
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง