สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 11

รายการดาวน์โหลด
ITA ทต.ภูวง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการความเสี่ยงในองค์กร/การประเมินความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างฯ
การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
การบริหารงานและการดำเนินงาน
การบริหารจัดการพลังงาน e-report
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
กิจการสภาฯ
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานตรวจสอบภายใน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานด้านการเงินฯ
สถิติผู้รับบริการ
เทศบัญญัติ
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น