สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๓.   การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
๔.   ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
๕.   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน
๖.   ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
๗.  ชุมชนปลอดยาเสพติด
๘.   ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา   และรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
๙.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐.   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๑.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองตาม
       ระบอบประชาธิปไตย

 

วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1463