สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: การจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในประจำปี 2562 
- รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563
- การบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลภูวง


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
 - 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน
 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 414