สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ผลการประเมิน ITA ทต.ภูวง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ผลการประเมิน ITA ทต.ภูวง

รายงานผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment)
 

 
 
 
วันที่ : 31 ตุลาคม 2562   View : 747