สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางอ้อมทิพย์ จิตมานะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรินภา ห้วยทราย
ครู คศ.1


นางสาวนภาพร อาจวิชัย
ครู คศ.1


นางสาววิทยา จำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ่งรัตน์ ศรีเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีนวม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกิตติภรณ์ คุรุภัณฑ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ


นางสาวดาวศุกร์ แสนสุข
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ