สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายกีรติ คุ้มครองทรัพย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวสุภาวดี พุทธเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอนุชา สุพรรณโมกข์
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวศิริสุดาพร อาจวิชัย
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ


นายเนติพงษ์ กลางประพันธ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานช่างโยธา


นายปารเมศ ลั่นอรัญ
จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า