สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 32

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเบญญาภา เสียงเย็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางเบญญาภา เสียงเย็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววัชราภรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวกมลวรรณ อาจวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกิตญาภรณ์ คนหาญ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพัชรินทร์ กุลวงศ์
จ้างเหมาบริการ