สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวปภัสชญา สุคำภา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคัลง


นางเบญญาภา เสียงเย็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววัชราภรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาววัชราภรณ์ รัชอินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวกมลวรรณ อาจวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกิตญาภรณ์ คนหาญ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวพัชรินทร์ กุลวงศ์
จ้างเหมาบริการ