สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


พันจ่าเอกยุทธพงษ์ อุคำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


พันจ่าเอกทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายอภิชิต หนองสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าสิบตำรวจชนะพล รูปเลิศ
นิติกรชำนาญการ


สิบเอกรัชชานนท์ แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0637471435


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรศิริ เหมหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพรทิพย์ อุ่นท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวิทวัส แสนสุข
พนักงานขับรถ


นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสุภิญญา แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายขวัญดี สุพรรณโมกข์
พนักงานขับรถ


นายวิหก สุพรรณโมกข์
จ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารงานทั่วไป


นางวาสนา จันปุ่ม
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน


นางสาวธันยนันท์ กลางประพันธ์
จ้างเหมาบริการ