สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


พันจ่าเอกยุทธพงษ์ อุคำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


พันจ่าเอกทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวอัญชณา โสดาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายอภิชิต หนองสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าสิบตำรวจชนะพล รูปเลิศ
นิติกรชำนาญการ


สิบเอกรัชชานนท์ แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0637471435


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรศิริ เหมหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสุภิญญา แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายขวัญดี สุพรรณโมกข์
พนักงานขับรถ


นายวิหก สุพรรณโมกข์
จ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารงานทั่วไป


นางวาสนา จันปุ่ม
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน


นางสาวปฐมาวดี จันปุ่ม
จ้างเหมาบริการ