สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายทักษิณ สุพรรณโมกข์
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง
เบอร์โทร : -


นายแวว เสียงเย็น
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เบอร์โทร : -


ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 0637471435


นายวีระเดช แสนโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : -


นายสมพงค์ จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : -


นายสันติศักดิ์ ชมศรีพา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : -


นายพิเชฐ แสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : -


นายสมัย จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : -


นายนิพล กลางประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : -


นางสาวรจนา วิโรจน์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : -


นายสมจิตร สุริยะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : -


นายเฉลิม สุริยะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : -


นายสายชน จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : -