สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

1.รายงานการผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

 

วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 445