สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สถิติเรื่องร้องเรียน


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สถิติเรื่องร้องเรียน

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2563
     
- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563)

- รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2564
    - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)
    - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564)

- รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2565

     - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565)

-
 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2566
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) 

- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 686