สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การจัดการเรื่องร้องเรียน


ออนไลน์ : 29

หัวข้อ :: การจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ

- คู่มือขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางในการร้องเรียน

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

   1) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 139 หมู่ 1 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 
   2) ทางเว็บไซด์ www.Puwong.go.th "ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต"
   3) ทาง Facebook "ทต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร"
   4) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลภูวง
   5) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 042-664959
   6) ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมตำบลภูวง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   2) วัด เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการ ประกอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเรื่องเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเรื่องเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
   4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
   5) ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ

 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

    1) ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลภูวง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

    2) ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    3) สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน พิจารณาลงนาม

    4) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

    5) แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

    6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลภูวง รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลภูวง

    7) ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

    8) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลภูวง

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                     ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ  ร้องเรียน เพื่อประสานหาทางแก้ไข หมายเหตุ
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องฯ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 747