สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 27

หัวข้อ :: รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
  1. ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  2. รายงานงบดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  3. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน


-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน ไตรมาศ 2
2.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน  ไตรมาศ 1


-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน ไตรมาศ 2


-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน ประจำปี 2565 รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 648