สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

E-Service


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: E-Service

E-Service
- แจ้งซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ
- แจ้งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฯ
- แบบฟอร์มคำร้องขอใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง อปท. (ELE)
ระบบฝากข่าวของ อปท.


คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
คู่มือจัดทำงบประมาณ
งานพัสดุทะเบียนและทรัพสิน
งานะุรการและงานสาบัญ
งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำบัตรข้าราชการ
การประกวดราคา
ประมวนจริยธรรม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
ความผิดด้านละเมิด
งาน สปสช.
กิจการสภาเด็ก
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 535