สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การสนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: การสนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

การสนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 


67.1 มีการจัดทำแผ่นพับ
67.2 มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นจุลสาร
67.3 มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
67.6 มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
67.7 มีการประชาสัมพันธ์ที่พักแหล่งท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สถ. ชวนเที่ยว
67.8 มีการประชาสัมพันธ์ที่พักแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook
67.9 มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวเช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP 

 
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566   View : 339