สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงฯ ประจำปี


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงฯ ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2566
วันที่ : 26 เมษายน 2566   View : 429