สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
1. ฝ่ายปกครอง
    1.1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
    1.2 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
    1.3 คู่มือการปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
    1.4 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    1.5 คู่มือปฏิบัติงานงานธุรการแและงานสารบรรณ

2. ฝ่ายอำนวยการ
     2.1 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      2.2 คู่มือการลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น
      2.3 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงค์เคราะห์สัตว์
      2.4  คู่มือการประเมิน ITA 2566
วันที่ : 24 เมษายน 2566   View : 401