สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต่างๆ
1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ทต.ภูวง
2. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
4. ​คู่มือการลงข้อมูลข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น
5. คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ อปท.
8. คู่มือประเมิน ITA
9. คู่มือจัดทำแผนฯ
10. คู่มือฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ
11. คู่มือ g-GP
12. คู่มือภาษีที่ดินฯ
13. คู่มือจัดการสถานสงเคราะห์
14. คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
15. คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
16. คู่มือจัดทำงบประมาณ
17. งานพัสดุทะเบียนและทรัพสิน
18. งานะุรการและงานสาบัญ
19. งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
20. การจัดทำบัตรข้าราชการ
21. การประกวดราคา
22. ประมวนจริยธรรม
23. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
24. ความผิดด้านละเมิด
25. งาน สปสช.
26. กิจการสภาเด็ก

 
วันที่ : 20 เมษายน 2565   View : 362