สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล

ช่องทางการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ที่มีต่อเทศบาลตำบลภูวง
 
1.สามารถร้องเรียนด้านงานบริหารงานบุคคลโดยผ่านทางช่องทาง "ร้องทุกข์กับนายก"
2.ผ่านทางหมายเลขโทรศัพย์ 042664960 สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง
3.ผ่านทางช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็น ณ เทศบาลตำบลภูวง
4.ผ่านทางช่องทาง Face book,Line,e-meil, ของเทศบาลตำบลภูวง
5.ผ่านช่องทางร้องเรียนหลักของเว็บไซด์ หัวข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
วันที่ : 2 มกราคม 2565   View : 643