สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

รายงานติดตามประเมินผลแผนฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: รายงานติดตามประเมินผลแผนฯ

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
 
1.  รายงานติดตามประเมินผลแผน 2561
2.  รายงานติดตามประเมินผลแผน 2562
      - รายงานผลรอบ 6 เดือน  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
3.รายงานติดตามประเมินผลแผน 2563
4.รายงานติดตามประเมินผลแผน 2564

 
วันที่ : 2 มกราคม 2565   View : 151