สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82!!!


ออนไลน์ : 30

Gallery :: เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82!!!
เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82!!!
วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง ซึ่งจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบุ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี รุ่นอายุ 13 - 15 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่น 60 ปีขึ้นไป โดยมี สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน/อสม.คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566   View : 57