สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 5

Gallery :: วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
วันนี้ (18 มีนาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานประกอบพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโตและมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศมีความเจริญมั่นคง โดยมีระบบบริหารจัดการ มีการแก้ไขปัญหาและเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชน มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน
วันที่ : 18 มีนาคม 2566   View : 54