สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สินค้า Otop ตำบลภูวง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สินค้า Otop ตำบลภูวง

สินค้า Otop ตำบลภูวง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นสินค้าบริการนำเสนอเพื่อสร้างรายได้ให้กัยชุมชนในเขตพื้นที่ภูวง โดยชุมชนของกลุ่มสมุนไพร บ้านบุ่ง โดยมีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อบริการให้ทุกท่านได้ชมและศึกษาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564   View : 955