สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 26

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องชาร์จเเบตเตอรี่ ๖๐ V ๑๐๐ V (ตู้ชาร์จแบบรถเข็น) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ผู้ดูเเลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาตะเเบง ฝั่งซ้าย จำนวน ๑ ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมเสาธงชาติ เทศบาลตำบลภูวง (ร้อยเชือกเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๓ แห่ง (ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ -เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๓ แห่ง (ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ -เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๓ แห่ง (ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ -เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทางห้วยไร่ จุดนานายสำรอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านบุ่ง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๗๘๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำชำรุด บ้านบุ่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานางบำเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 18 เม.ย. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายเทพนลิน แสนโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) นายศักดิ์รรงค์ เสียงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายศรีละพิล จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายบุญชัย จันปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายเทพนลิน แสนโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) นายศักดิ์รรงค์ เสียงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ราย เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๗ นายเทพนลิน แสนโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างโครงการต่อเติมศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านผาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านผาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวเบญจมาศ อาจวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนคันดิน สายทางนานายบัญชา - ไปทางถนนเศรษฐกิจเลียบภูผากูด (จุดนานายหวัญ สุพรรณโมก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567