สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเเซมท่อส่งน้ำปั้มน้ำบาดาล (ข้อต่อดูดน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อส่งน้ำปั้มน้ำบาดาลและข้อต่อดูดน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเเซมฝายน้ำล้น ห้วยบังอี่ โดยเรียงถุงบิ๊กแบ็ค บ้านบุ่ง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ทำการปรับ เกรด หรือไถดันขยะที่กองอยู่บริเวณลานด้านหน้าบ่อขยะของเทศบาลตำบลภูวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จุดนานายสงบ บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จำนวน ๗ จุด ตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด จุดถนนเชื่อมคอสะพาน บ้านบุ่ง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาทีมเรือ ๕ ทีม จำนวน ๖๕ ตัว โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมบาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (นายนิพนธ์ ศรียา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (นายนิพนธ์ ศรียา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
เช่าสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศรีละพิล จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายบุญชัย จันปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง (นางสาวปฐมาวดี จันปุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศรีละพิล จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายบุญชัย จันปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง (นางสาวปฐมาวดี จันปุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ผู้ดูเเลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) บ้านนาตะเเบง นายไพรวรรณ นาทะเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป พนักงานขับรถเก็บ/ขน ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล (นายศักดิ์ชัย วิเศษศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายศรีละพิล จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายบุญชัย จันปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) นายเทพนลิน แสนโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ) นางสาวพนิดา กลางประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยน้ำเที่ยง จุดนานายหวัญ สุพรรณโมก บ้านบุ่ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางทิพย์สุดาถึงนานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมเลข บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ผู้ดูเเลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) บ้านโคกป่งเปือย นายสุวรรณ จำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานสำรวจ) นายเนติพงษ์ กลางประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ) นางสาวพนิดา กลางประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา (ธุรการ) นางสาวกิตติภรณ์ คุรุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยปฎิบัติงานกองช่าง (งานดูเเลบำรุงรักษาซ่อมเเซมระบบไฟฟ้า) นายปารเมศ ลั่นอรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (นายประสานมิตร ขันติวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานบริหารงานทั่วไป (นายวิหก สุพรรณโมกข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 7 (นางเชิด คนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 6 (นางสาววิยดา ยืนยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 5 (นายใจ สุพรรณโมก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 4 (นายปิยะ แสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 3 (นายพิชิต เดชศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป งานปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 2 (นายสลัด จันปุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566