สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สายทางนานายยุทธศาสตร์ไปทางหลวงชนบท มห.3002 บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด(โครงการ สััตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บค 7850 มุกดาหาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางแจ้ง (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซม เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาล กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาและศพด.) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซม เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาล กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานพัสดุกองคลัง (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) นางสาวกิตยาภรณ์ คนหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ช่วยงานธุรการ งานการเงินและบัญชีกองคลัง (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) นางสาวพัชรินทร์ กุลวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายวิระเดช ไปทางนานางอรวรรณ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคสล.สายทางนานายภาษี ถึงนานายสมจิตร บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายวิระเดช ไปทางนานางอรวรรณ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคสล.สายทางนานายภาษี ถึงนานายสมจิตร บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 529 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้่นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,461 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1-2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,596 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,384 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายวิระเดช ไปทางนานางอรวรรณ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคสล.สายทางนานายภาษี ถึงนานายสมจิตร บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สายทางสะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่-นานายทนงค์ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ (โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงวิถีชาวผู้ไทตำบลภูวง (โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไท ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สายทางนานายพงษ์ศักดิ์-นานางสนทนา บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1-2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,596 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,384 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 529 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้่นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,461 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 529 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้่นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,461 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1-2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,596 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,384 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพง) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 70.00 เมตร 6 ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9472 มุกดาหาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566