-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
1.การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2563 2.การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2564

 
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 311