ภารกิจ อำนาจหน้า


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ภารกิจ อำนาจหน้า

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูวงนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลภูวง  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลภูวงจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตะหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลภูวง  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
                   1.  วิสัยทัศน์  การพัฒนาเทศบาลตำบลภูวง
                             “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ”                
 
                   2. พันธกิจ  การพัฒนาท้องถิ่น
                             1.   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
                             2.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ของประชาชน
                             3.   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
                             4.   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร
                             5.   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ ผู้ด้อยโอกาส
                             6.   ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                             7.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                             8.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                             9.   ส่งเสริมและพัฒนา  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                             10.   ส่งเสริมและพัฒนา ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                             11. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร     
 
                   3. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
                             1.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                             2.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
                             3.   การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
                             4.   ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
                             5.   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน
                             6.   ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
                             7.   ชุมชนปลอดยาเสพติด
                             8.   ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา   และรักษาศิลปวัฒนธรรม
                                   จารีตประเพณี
                             9.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                             10.   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                             11.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
                                    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
                   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                             1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                             2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
                             3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                  สิ่งแวดล้อม
                             4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
                                  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                             5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชกรรม
                             6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง พร้อมทั้งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                                  และพัฒนาองค์กร
 
                   5.  แนวทางการพัฒนา
                             1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา มีดังนี้
                                      (1)  แนวทางส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชนให้มีสุขภาพดี
                                      (2)  แนวทางพัฒนา อสม.
                                      (3)  แนวทางสนับสนุนการจัดทำ จปฐ.
                                      (4)  แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                      (5)  แนวทางปลูกจิตสำนึกที่ดีมีศีลธรรมแก่เด็ก
                                      (6)  แนวทางสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
                                      (7)  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬา นันทนาการแก่
                                            เด็ก เยาวชน ประชาชน
                                      (8)  แนวทางจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
                                      (9)  แนวทางพัฒนาปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                      (10)  แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง/บรรเทาเยียวยาผู้ประสบภัย
                                             พิบัติธรรมชาติ
                                      (11)  แนวทางสนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่อประชาชน
 
                    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาการคมนาคม                 มีแนวทางพัฒนาดังนี้
                                      (1)  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและรางระบายน้ำ
                                          คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่
                                      (2) แนวทางการจัดหา พัฒนา/ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค
                                           สาธารณูปการ
                                      (3) แนวทางการพัฒนาการคมนาคมวิศวกรรมจราจร
                                      (4) แนวทางจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ
 
                   7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    แนวทางการพัฒนา ดังนี้
                                      (1)  แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย
                                      (2)  แนวทางการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
                                      (3)  แนวทางการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                                      (4)  แนวทางการรักษาสภาพแวดล้อมตลาดสดเทศบาล
                                      (5)  แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาล และถนนสายหลัก
                                            เทศบาล
                                      (6)  แนวทางปลูกจิตสำนึกประชาชน เด็ก เยาวชน ให้ช่วยกันรักษาความ
                                            สะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                                      (7)  แนวทางการออกเทศบัญญัติ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เป็น
                                            อำนาจหน้าที่เพื่อควบคุมป้องกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                                      (8)  แนวทางการวางแผนพัฒนา ป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                            สิ่งแวดล้อม
 
                   8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
                                      (1)  แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ สถานศึกษาในสังกัด
                                            เทศบาล
                                      (2)  แนวทางปรับปรุงพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการศึกษา
                                      (3)  แนวทางพัฒนาบุคลากรการศึกษา
                                      (4)  แนวทางการยกระดับการศึกษา ขยายปรับปรุงการศึกษาเรียนรู้
                                           ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
                                      (5) แนวทางการวางแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับตามขั้นตอนกระจาย
                                           อำนาจให้ อปท.
                                      (6)  แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
                                           ประเพณีและศาสนา
                                      (7)  แนวทางอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
                   9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม                      มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
                                      (1)  แนวทางส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ภาคเกษตรกรรม
                                      (2)  แนวทางส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
                                      (3)  แนวทางจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
                                      (4)  แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                      (5)  แนวทางส่งเสริมพัฒนาการปลูกข้าวพันธุ์ดี
                                      (6)  แนวทางส่งเสริมพัฒนาการยางพารา
                                      (7)  แนวทางส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้หลังการทำนา
                                      (8)  แนวทางประสานแหล่งเงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยได้มี
                                           เงินลงทุนเพื่อทำการค้าขาย
                                     
 
                   10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การพัฒนาองค์กร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
                                      (1)  แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                                      (2)  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก
                                            เยาวชน ประชาชน
                                      (3)  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่น
                                      (4)  แนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล โดยการ
                                            ประชาสังคม
                                      (5)  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
                                           ของส่วนราชการโดยเปิดเผย โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้
                                      (6)  แนวทางตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
                                      (7)  แนวทางพัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยสนับสนุนให้มีการเข้ารับ
                                            การศึกษา อบรมให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
                                      (8)  แนวทางจัดซื้อ จัดหา พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้
                                           สำนักงาน
                                      (9)  แนวทางสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
                                      (10)  แนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
                                             การตราข้อบังคับเทศบัญญัติต่าง ๆ
                                      (11)  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แก่เทศบาล
                                      (12)  แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
          1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                   วิสัยทัศน์
                             “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
                             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
                             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
                             ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
                             ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
                             ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
                             ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 
 
 
                   พันธกิจ
                             1.  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
                             2.  พัฒนาการผลิตให้เข้มแข็งบนฐานความรู้และสร้างสรรค์ ขยายหลักประกันทางสังคม สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ยารักษาโรค สมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
                             3.  ปรับโครงสร้างการผลิต/การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง ป้องกันการเสี่ยงจากวิกฤตในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
                   เป้าหมายหลัก
                             1.  สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
                             2.  ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
                             3.  เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมและแต่ละภาคในการผลิต
                             4.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
                             5.  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
                             6.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 
          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2564)
                   วิสัยทัศน์
                             “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”
                   เป้าประสงค์
                             1.  สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว       
                             2.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
                             3.  เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
                   ประเด็นยุทธศาสตร์
                             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
                             ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
                             ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
                             ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
                                                การพัฒนาอย่างยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
 
          3.  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2561-2564)
                   วิสัยทัศน์
                             “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดำรงอยู่คู่การท่องเที่ยว                  หนึ่งเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน”
 
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
                             ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                             ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
                             ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
                             ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
                             ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
                             ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
                   พันธกิจ
                             1.  เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับ
                                 คุณภาพชีวิต
                             2.  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
                             3.  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อม
                                  ที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์
                                  ประจำจังหวัด
                             4.  พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
                             5.  จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
                                  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
                             6.  พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                  
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 61   View : 705