ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 20

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ... ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ภูวง เรื่อง การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 1 พ.ย. 64 62
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 64 78
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30 พ.ย. 63 296
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 10 พ.ย. 63 235
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ต.ค. 63 352
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 1 ต.ค. 63 341
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง 1 ต.ค. 63 235
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลภูวง 21 ก.ย. 63 236
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ก.ย. 63 546
ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28 ส.ค. 63 239
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26 พ.ค. 63 108
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 216
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 63 206
(ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยวิสามัฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 18 มี.ค. 63 226
ประกาศใชะแผนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลภูวง ปี 2563 6 พ.ย. 62 209