ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30 พ.ย. 63 207
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 10 พ.ย. 63 151
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 6 ต.ค. 63 221
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 1 ต.ค. 63 203
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง 1 ต.ค. 63 154
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลภูวง 21 ก.ย. 63 161
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ก.ย. 63 454
ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28 ส.ค. 63 172
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26 พ.ค. 63 46
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 153
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 63 140
(ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง) เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยวิสามัฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 18 มี.ค. 63 160
ประกาศใชะแผนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลภูวง ปี 2563 6 พ.ย. 62 140