ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพิวเตอร์โน๊ต กองคลัง 15 มิ.ย. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) 15 มิ.ย. 65 1
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 7 มิ.ย. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นกับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง 7 มิ.ย. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินีฯ 2 มิ.ย. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมโรงเรียน สหรับ ศพด.เทศบาลตำบลภูวง 25 พ.ค. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๓ แห่ง 25 พ.ค. 65 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งมน) สำนักปลัด 17 พ.ค. 65 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุ่ง หมู่ ๔ 13 พ.ค. 65 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ระบบ Inverter ขนาด ๒,๔๐๐ BTU ศพด 12 พ.ค. 65 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด) 12 พ.ค. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ กองการศึกษา 12 พ.ค. 65 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาและ ศพด 3 พ.ค. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เเบตเตอรี่รถยน ทะเบียน บค ๗๘๕๐ 3 พ.ค. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง 3 พ.ค. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 3 พ.ค. 65 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บง ๙๓๔๙ 3 พ.ค. 65 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ขนาด ๒,๔๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง 2 พ.ค. 65 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ๒ เครื่อง สำนักปลัด 29 เม.ย. 65 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด 29 เม.ย. 65 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจรา (กระจกโค้งมน) สำนักปลัด 29 เม.ย. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) 29 เม.ย. 65 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด เทศบาลตำบลภูวง (พฤษภาคม-กันยายน) 29 เม.ย. 65 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา ศพด 29 เม.ย. 65 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน-เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 26 เม.ย. 65 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ 26 เม.ย. 65 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ 19 เม.ย. 65 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ (กองช่าง) 12 เม.ย. 65 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) 12 เม.ย. 65 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งศูนย์บริการช่วงสงกานต์ 9 เม.ย. 65 18