ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดียว บ้านนาตะแบง หมู่ 6 6 ก.ย. 64 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายประพันธ์ - สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่ หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม 31 ส.ค. 64 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายเกตุแก้ว - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม 30 ส.ค. 64 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมบัตร-นานายบุญศรีหมู่ที่ 3 บ้านผาขาม 30 ส.ค. 64 12
ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต 3 จุด 20 ส.ค. 64 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 18 ส.ค. 64 31
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2564 29 มิ.ย. 64 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงดินลูกรังสายทางนานายกันยา หมู่ 4 19 เม.ย. 64 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 19 เม.ย. 64 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมลอ- นานายอภิศักดิ์ หมู่ 1 19 เม.ย. 64 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายวัตถุ - นานายวิเศษหมู่ 6 19 เม.ย. 64 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายนัสนัน - นานายปิยะ หมู่ 5 19 เม.ย. 64 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานางสิมลา - วัดดอนปู่ตา หมู่ 1 19 เม.ย. 64 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดภูวงธรรมมาวาส - สะพานห้วยบังอี่ หมู่ 3 19 เม.ย. 64 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายพันมหา - นานายวิฑูรย์ หมู่ 7 19 เม.ย. 64 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางสุรินทร์ - นานายนงคราญ หมู่ 1 19 เม.ย. 64 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายไพประนอม - บ้านนางบุญธง หมู่ 1 19 เม.ย. 64 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน หมู่ที่ 2 11 ม.ค. 64 112
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางสวนยางพารานายประยงค์-สวนยางพารานายบุญมี หมู่ 3 24 พ.ย. 63 125
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 ตำบลภูวง 18 พ.ย. 63 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายประพันธ์-นานายทองคำ 4 พ.ย. 63 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายประสานมิตร-นานางประทิน 4 พ.ย. 63 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายเกตุแก้ว-นานายชวลิต 4 พ.ย. 63 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 1 นานายวีระเดช 4 พ.ย. 63 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 2 นานายสำรอง-นานายศรีพล 4 พ.ย. 63 150
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.นานายวิเศษณ์ - นานายนิพล หมู่ 6 27 ต.ค. 63 103
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.นานายบุญมี - นานายนัสนันท์ หมู่ 5 27 ต.ค. 63 121
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.สายสวนยางนานายรัตนพล หมู่ 2 27 ต.ค. 63 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หมู่ 4 24 ก.ค. 63 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านผาขาม หมู่ 3 24 ก.ค. 63 124