จัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน หมู่ที่ 2 11 ม.ค. 64 21
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางสวนยางพารานายประยงค์-สวนยางพารานายบุญมี หมู่ 3 24 พ.ย. 63 50
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 ตำบลภูวง 18 พ.ย. 63 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายประพันธ์-นานายทองคำ 4 พ.ย. 63 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายประสานมิตร-นานางประทิน 4 พ.ย. 63 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 3 นานายเกตุแก้ว-นานายชวลิต 4 พ.ย. 63 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 1 นานายวีระเดช 4 พ.ย. 63 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. หมู่ 2 นานายสำรอง-นานายศรีพล 4 พ.ย. 63 38
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.นานายวิเศษณ์ - นานายนิพล หมู่ 6 27 ต.ค. 63 37
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.นานายบุญมี - นานายนัสนันท์ หมู่ 5 27 ต.ค. 63 35
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนน คสล.สายสวนยางนานายรัตนพล หมู่ 2 27 ต.ค. 63 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หมู่ 4 24 ก.ค. 63 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านผาขาม หมู่ 3 24 ก.ค. 63 56
ประเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานฯ หมู่ 6 21 ก.ค. 63 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมฝายห้วยบังอี่ หมู่ 4 18 มิ.ย. 63 192
ประกวดราคาซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยบังอี่ บ้านบุ่ง หมู่ 4 10 มิ.ย. 63 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสำนาน - นานายพันมหา หมู่ที่ 7 20 พ.ค. 63 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด (นานายสวัสดิ์ กลางประพันธ์ - นานายสลอม สุพรรณโมก หมู่ที่ 1-4 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 63 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม (นานายยอน สุพรรณโมก - นานายหนูยนต์ จำปา หมู่ที่ 4-7 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 63 52
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบภูผาขาม สายนานายยอน สุพรรณโมก - นานายหนูยนต์ จำปา หมู่ 4-7 ด้วยวิธี e-bidding 7 พ.ค. 63 70
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบภูผากูด สายนานายสวัสดิ์ กลางประพันธ์ -นานายสลอม สุพรรณโมก หมู่ 1-4 ด้วยวิธี e-bidding 7 พ.ค. 63 56
ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนานายสวัสดิ์ฯ 6 พ.ค. 63 61
ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนานายยอนฯ 6 พ.ค. 63 60
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 พ.ค. 63 51
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 พ.ค. 63 60
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 52
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางฌาปนสถานหนองหลง - นานายเกตุแก้ว หมู่ที่ 3 25 มี.ค. 63 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายนิพาน-นสนสงบัวลัน หมู่ที่ 2 25 มี.ค. 63 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 7 บ้านนาตะแบง (นานายสาคร-นานายสำนาน) 27 ธ.ค. 62 79