อัลบั้มภาพ

ตู้ปันแบ่งปัน ตู้ปันสุข ทต.ภูวง

ตู้แบ่งปัน ตู้ปันสุข!!! ???????????? เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายสำนาน คนหาญ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลภูวง ติดตั้งตู้ปันสุข ตู้แบ่งปัน ของเทศบาลตำบลภูวง ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภค???????..... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 9)

ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดตำบลภูวง 63

13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้กองช่าง ทต.ภูวงดำเนินการแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝาท่อระบายน้ำภายในตำบลภูวง หมู่ที่ 1, 2, 4, 5,6, ที่ชำรุดเสียหาย!!!... วันที่ 13 พ.ค. 63 (ดูู 9)

ประชุมสภา สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 งานกิจการสภาฯ เทศบาลตำบลภูวง+++นายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั้ยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1,เขต 2 ,ฝ่ายบริหาร โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง..... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 16)

ประชุมร่างหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ขอความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง - ด้วยสถานการปัจจุบัน ได้มีกา..... วันที่ 7 พ.ค. 63 (ดูู 8)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ เทศบาลตำบลภูวง จิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“รวมใจไทย..... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 19)

แจกจ่ายอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลภูวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง จัดส่งหาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูวง บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลภูวง ได้เริ่มดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูวง โดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กฯ ให้กับผู้..... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 7)

มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ

29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขฯ โดย จ.ส.ต.ชนะพล รูปเลิศ นิติกรชำนาญการ ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ..... วันที่ 1 พ.ค. 63 (ดูู 9)

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองฯ

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง เป็นผู้แทน ท่านทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)​ เมื่อวันที่ 17 และ 22 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ม.1 ม.3 และ ม.5 ต.ภูวง ..... วันที่ 30 เม.ย. 63 (ดูู 9)

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ 1 และ หมู่ 2

วันที่ 29 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายสีอัมพร จำปา รองนายกฯ พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ และนายวิหก สุพรรณโมก พนักงานฯ ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ที่ 1 ตำบลภูวง ซึ่งได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนว่าไฟส่องสว่างทางชำรุด เนื่องจากผลกระทบจ..... วันที่ 29 เม.ย. 63 (ดูู 8)

ตรวจสอบกรณีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

วันที่ 29 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายสำนาน คนหาญ รองนายกฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จ.ส.ต.ชนะพล รูปเลิศ นิติกรฯ นายอภิชิต หนองสูง จพง.ป้องกันฯ ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข นักจัดการฯ ออกสำสำรวจบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 4 ที่ได้แจ้งร้องทุกข์ผ่านมายังเทศ..... วันที่ 29 เม.ย. 63 (ดูู 9)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563 งานกิจการสภาฯ เทศบาลตำบลภูวง โดยนายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั้ยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1,เขต 2 ,ฝ่ายบริหาร โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองคลัง..... วันที่ 24 เม.ย. 63 (ดูู 27)

สำรวจพื้นที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 23 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทต.ภูวง ได้รับมอบหมายจาก นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ทต.ภูวง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก..... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 15)

ล้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทต.ภูวง ได้รับมอบหมายจาก นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ เข้าพื้นที่ หมู่ 2 ซึ่งได้รับแจ้งว่าท่อระบายน้ำอุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้ จึงเข้าแก้ปัญหาร่วมกับ นายประหยัด จันปุ่ม สมาชิกสภา เขต 1,นายสมัย จันปุ่ม สมาชิกสภ..... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 10)

อบจ.มุกดาหาร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ในนามเทศบาลตำบลภูวง ขอขอบคุณ!!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (ทีมพิฆาตรโควิด) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง ขอบคุณครับ... วันที่ 16 เม.ย. 63 (ดูู 19)

นายอำเภอตรวจนิเทศงาน

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมนิเทศการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ รับฟังปัญหาปรึกษาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ท.ต.ภูวง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อช่วยเหลือป..... วันที่ 16 เม.ย. 63 (ดูู 24)

มอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโควิด 19

วันที่ 9 เมษายน 2563 งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง และเจ้าหน้าที่ฯ มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันฯ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ชุด PPE,ถุงมือ,เครื่องเทอร์โมสแกนฯ ให้กับ รพสต.บ้านบุ่ง โดย นางอานุรี วังคะฮาต ผอ.รพสต.บ้านบุ่ง และคณะเจ้..... วันที่ 9 เม.ย. 63 (ดูู 31)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 งานกิจการสภาฯ เทศบาลตำบลภูวง โดยนายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมั้ยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1,เขต 2 ,นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน..... วันที่ 27 มี.ค. 63 (ดูู 21)

ทำความสะอาดสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 งานป้องกันเทศบาลตำบลภูวง ออกให้บริการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด โดยร่วมกับ ผู้นำชุมชน หมู่ 1 และ หมู่ 2 อสม.ประจำหมู่บ้านเตรียมสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังเก่า และห้องประชุมสภา ทต.ภูวง หลังเก่า... วันที่ 25 มี.ค. 63 (ดูู 16)

มอบหน้ากากอนามัย แก่ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล ผอ.รพสต.บ้านบุ่ง มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนตำบลภูวง ทุกคนในครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อลดการระบาดของไวรัส..... วันที่ 25 มี.ค. 63 (ดูู 20)

ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ป้องกันไวรัส

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานจุดที่ประชาชนมาใช้บริการ เพื่อลดการสะสมของเชื่อโรคต่างๆ และเพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์... วันที่ 25 มี.ค. 63 (ดูู 32)