วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  การพัฒนาเทศบาลตำบลภูวง
 

                 "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี       โครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 
               จัดสิ่งแวดล้อมตำบลน่าอยู่        มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง      ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ”

วันที่ : 1 มกราคม 59   View : 939