สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 - 2563
   นโยบายดูแลกำกับองค์กรที่ดี
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 108