ผลการประเมิน ITA ทต.ภูวง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ผลการประเมิน ITA ทต.ภูวง

ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment)ปีงบประมาณ 2563

********************************************************************************************************
ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment)ปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 31 ตุลาคม 62   View : 378