ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูวง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลภูวง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง งานพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดฯ ในวันเวลาราชการ โทร.042664959

วันที่ : 13 ตุลาคม 63   View : 96