ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506 และผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทต.ภูวง โทร. 042-664-969 ในวัน เวลาราชการ
วันที่ : 28 ตุลาคม 64   View : 25